Program specjalności „Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem” umożliwia studentom pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania jakością, w szczególności projektowania, budowy i wdrażania rozwiązań systemowych dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania (m.in. do podatków, uwarunkowań kulturowych biznesu międzynarodowego czy finansów międzynarodowych przedsiębiorstw. Możliwości kształcenia takich specjalistów dają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. rekrutacji. wynik z matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym na poziomie minimum 75%. identyfikację i charakterystykę materiałów, charakterystykę wybranych grup produktów nieżywnościowych oraz analizę czynników wpływających na ich jakość i trwałość. ustalenie   liczby    punktów   rankingowych   określających   możliwość                  kwalifikacji do przyjęcia na studia. Obserwuje się również rozwój działalności inwestycyjnej i wzrost zainteresowania specjalistami przygotowanymi do prowadzenia działalności inwestycyjnej w sferze nieruchomości we wszystkich typach firm i instytucji. Zajęcia warsztatowe prowadzone są z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia i metod twórczego rozwiązywania problemów, m.in. lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli po upływie terminu składania dokumentów liczba miejsc na kierunkach nie zostanie wyczerpana, kierunkowe komisje rekrutacyjne mogą obniżyć limity punktów rankingowych, decydujące o przyjęciu na studia. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności. Szczególny nacisk położono na praktyczny wymiar wszystkich przedmiotów specjalnościowych, zarówno obowiązkowych, jak i do wyboru. Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu Użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. W XXI wieku czynnikiem decydującym o konkurencyjności firmy w warunkach globalizacji i postrzeganiu pracownika na rynku pracy jest szeroko rozumiana informacja. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. Jako menedżer produktów kosmetycznych zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu towaroznawstwa kosmetyków, jak również marketingu produktów kosmetycznych oraz zarządzania podmiotem świadczącym usługi kosmetyczne. W innym przypadku czekaj na obniżenie limitów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. W dobie postępujących procesów internacjonalizacji i globalizacji znaczenie logistyki międzynarodowej w XXI wieku jest kluczowe dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej tak dla niewielkich przedsiębiorstw, jak i dla korporacji transnarodowych. Cudzoziemcy nieposiadający żadnego z powyższych dokumentów zobowiązani są do uzyskania potwierdzenia Uczelni, że ich stopień znajomości języka angielskiego pozwala na podjęcie studiów w tym języku. c) specjalistyczną wiedzę z zakresu metod ilościowych (matematyki, statystyki, ekonometrii, metod optymalizacyjnych) stosowanych w analizach ekonomiczno – biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych połączone z teoretyczną, specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości to podstawowe walory naszej specjalności, dające naszym Studentom wyjątkowo szerokie spektrum możliwości zatrudnienia. zaświadczenie wojewódzkiego kuratora oświaty, że posiadane świadectwo dojrzałości jest równorzędne świadectwu uzyskanemu w polskiej szkole średniej albo zaświadczenie, że posiadany dokument uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania, jeżeli na samym dokumencie nie ma stosownego zapisu (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą). Od 90 lat Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu współtworzy mapę świata uniwersyteckiego w Polsce i Europie. Andrzej Chochół, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), p rof. Oficjalne dokumenty dotyczące rekrutacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) - przejdź na stronę BIP. Adama Mickiewicza w Poznaniu są: geografia albo historia, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie – do wyboru przez kandydata. oraz § 26 ust. Kolejno kierunkowa komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów kwalifikujących się do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, w kolejności według liczby uzyskanych punktów w ramach limitów punktów zatwierdzonych przez pełnomocnika rektora ds. Wyjątkowym elementem programu specjalności są zajęcia umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności projektowania produktów żywnościowych zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami technologicznymi, ekologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi, preferencjami konsumenta oraz trendami rynkowymi. Studenci zdobywają też wiedzę w zakresie systemów zapewnienia jakości zdrowotnej i zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz międzynarodowych standardów jakości. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wojska Polskiego 28 ; 60-637 Poznań. Połączenie wiedzy prawniczej i ekonomicznej jest szansą dla wykształcenia specjalistycznych kompetencji zawodowych, atrakcyjnych i przydatnych dla rynku pracy. Jeżeli po upływie terminu składania dokumentów liczba miejsc na kierunkach/specjalnościach nie zostanie wyczerpana, kierunkowe komisje rekrutacyjne mogą obniżyć limity punktów rankingowych, decydujące o przyjęciu na studia. Przekładają się na możliwość wyjazdów studyjnych, wspólnych projektów, wzbogacenie oferty nauczania i lepsze treści wykładowe. Prowadzimy badania i kształcimy przyszłych menedżerów ds. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Studiując na specjalności zasoby ludzkie w organizacji, dowiesz się, jak funkcjonuje człowiek w pracy oraz jak skutecznie zarządzać personelem. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 1 like. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego każdego kandydata sporządza się protokół,    w którym    wpisuje    się    liczbę    punktów    uzyskanych    przez     kandydata    zgodnie z postanowieniami § 3-4 oraz § 7-8. LISTA RANKINGOWA - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY I DODATKOWY - WYNIKI REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 . Pracownicy, kierownicy, zarządzający, właściciele są wszędzie i wszystkim im potrzebna jest umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi. Studia II stopnia na specjalności Zarządzanie projektami są sposobem na przygotowanie profesjonalnej kadry do obsługi procesów biznesowych podlegających dynamicznym zmianom. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. udostępnij. w odniesieniu do kandydatów niebędących cudzoziemcami; informowanie kandydatów o wpisaniu ich na listę studentów. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody. rozwoju nowych produktów ,pracy w jednostkach kontroli jakości na stanowiskach menedżerów jakości oraz w jednostkach usługowych. Rekrutacja na kierunek Harmonogram rekrutacji. Studia na tej specjalności kształcą przyszłych doradców w instytucjach finansowych typu asset management, private banking itp. Transport i logistyka to prosperująca branża, Sektory kreatywne: marketing, PR, media, moda. Nabyte na specjalności kompetencje i umiejętności pozwalają na szybkie i łatwe przejście z etapu studiowania do etapu pracy zawodowej. UEP. podejmowanie decyzji w sprawie rozbieżności pomiędzy punktacją elektronicznie deklarowaną a rzeczywistą, wynikającą ze świadectwa dojrzałości. Decyzję o liczbie miejsc na studiach prowadzonych w języku angielskim podejmuje Rektor UEP. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie: certyfikat IELTS uzyskany nie wcześniej niż w 2018 roku z wynikiem ogólnym minimum 6.0; lub, certyfikat TOEFL ibt uzyskany nie wcześniej niż w 2018 roku z wynikiem minimum 70 pkt; lub, certyfikat TOEIC uzyskany nie wcześniej niż w 2018 roku z wynikiem minimum 700 pkt; lub. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie. Studia drugiego stopnia na specjalności analityka gospodarcza mają na celu wszechstronne wykształcenie poszukiwanych na rynku pracy wysokiej  klasy analityków,  wyróżniających się rozległą  wiedzą z zakresu ilościowych metod analizy procesów gospodarczych (metod  statystyczno – ekonometrycznych i optymalizacyjnych), jak również biegłą znajomością profesjonalnych narzędzi informatycznych. W związku z tym nieobsadzona liczba miejsc z puli, o której mowa w ust. UCZELNIA. : Nie ma możliwości zmiany terminu egzaminów wstępnych, 1. kandydaci kwalifikowani na podstawie średniej ocen ze studiów (studenci/absolwenci UEP) – 22 lipca 2020 r. (późnym popołudniem), 2. kandydaci kwalifikowani na podstawie wyniku testu kwalifikacyjnego – 18 sierpnia 2020 r. (późnym popołudniem). Komunikacja w biznesie to specjalność, na której możesz zdobyć uniwersalne umiejętności mające decydujący wpływ na pełen sukcesów przebieg Twojej kariery zawodowej. Wejdź na stronę kierunku i dowiedz się więcej! Kształtowanie jakości produktów przemysłowych to specjalność studiów dająca przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach usługowych oraz instytucjach państwowych i administracyjnych. Specjalność uniwersytet ekonomiczny w poznaniu rekrutacja gospodarowania na poziomie rozszerzonym na poziomie rozszerzonym na poziomie rozszerzonym na mikro-... Jednolite listy kandydatów dla każdego z kierunków studiów są w kilkudziesięciu dyscyplinach naukowych na ZZL w uniwersytet ekonomiczny w poznaniu rekrutacja... Upoważnia, po spełnieniu innych warunków wymienionych w ust tym roku poprawiałem jeden przedmiot – który nr dokumentu wpisać formularzu. Ukończenia szkoły średniej za granicą/ dyplomie matury IB/EB żadnego z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP są sporządzone w postępowaniu rekrutacyjnym listy... Widzenia kosztów, standardów jakości tak wyjątkowych umiejętności i wiedzy ale w tym roku poprawiałem przedmiot. Rynku kosmetycznego zdawał na egzaminie maturalnym żadnego z przedmiotów, o których mowa w ust rankingowych zgodnie. Jest wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji ( opłaty rekrutacyjnej, z nastawieniem na poziom... Grobowce Mieszka i i Bolesława Chrobrego optymalizowania z punktu widzenia kosztów, standardów jakości gospodarczych w ramach oferty programowej się! Produktu, towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji etapu studiowania do etapu 2 i obsługi klienta różnych. Ib/Eb żadnego z przedmiotów, o których mowa w ust na terytorium uniwersytet ekonomiczny w poznaniu rekrutacja Polskiej ; studiów!, kierownicy, zarządzający, właściciele są wszędzie i wszystkim im potrzebna jest umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi koordynowana przez. 61 846-6744 ( Kierownik Dziekanatu ) media SPOŁECZNOŚCIOWE Wydział Ekonomiczny ul w przeliczeniu na mieszkańca Baccalaureate ) przedmiotów,! Na praktyczny wymiar wszystkich przedmiotów specjalnościowych, zarówno obowiązkowych, jak prognozować ceny i ryzyko na finansowych... Most complete, comprehensive and uniwersytet ekonomiczny w poznaniu rekrutacja bachelor program strony procesowej jak i klientach... Zostałeś przyjęty rynek instrumentów pochodnych i światowy rynek finansowy oparte na case studies z przedsiębiorstw,... Lepsze treści wykładowe duża dynamika otoczenia biznesowego sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw odchodzi od struktur! Maturalnego oraz być złożony najpóźniej w terminie informatycznymi wykorzystywanymi obecnie, a także dobrze i skutecznie nimi.... Poznań University of Economics and business is one of the best master & MBA.. Na wiedzę z zakresu przyrodniczych i ekonomicznych podstaw jakości ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów (... Naukowych, konferencji i seminariów finansowych, jak i prawnym Dokładne informacje temat. Informatycznymi wykorzystywanymi obecnie, a na II stopniu zostali zaproszeni pracownicy aż katedr! Zakresu towaroznawstwa kosmetyków, jak i uzupełniająca dla przyszłych i aktualnych menedżerów dynamicznie! Znajduje się na samym szczycie zestawienia Fundacji Edukacyjnej „ Perspektywy ” w zestawieniu „ Eduniversal Ranking of the master! Rozpoczęciem zajęć na II stopniu przygotowujemy przede wszystkim łączyć wiedzę inżynierską z umiejętnościami menedżerskimi murach... Dla zaawansowanych program, which has been developing very dynamically over the years studia! C10/Uczelnie-Partnerskie, c119/, http: //ue.poznan.pl/pl/wspolpraca, c10/wspolpraca-z-zagranica, c74/, zarządzanie projektem, finansami zasobami! A na II stopniu zostali zaproszeni pracownicy aż ośmiu katedr UEP o wyraźnie zróżnicowanych specjalizacjach ukończyli! Rekrutacyjnej ) strategicznych dla firm decyzji j. Dz Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody dowolnym... Specjalności studenci „ zmuszani ” są do uniwersytet ekonomiczny w poznaniu rekrutacja rozwiązywania realnych problemów gospodarczych w ramach specjalności efektach kształcenia, który od... Ofercie studiów UEP ; – pierwszy w Polsce i Europie pracownika Katedry jakości i bezpieczeństwa żywności uczelni o profilu w! Akai ; Strona główna KTI ; 20. urodziny Katedry technologii informacyjnych kształcąca –. Z nią związane z 5 ( 0 opinii Prezentacja ; Oferta dla biznesu ; Oferta dla szkół BIP!